نرخ تایپ پروژه ارشد

تمام دانشجویانی که در مقطع ارشد مشغول به تحصیل هستند، موظف به تحویل پایان نامه خواهند بود. نرخ تایپ پروژه ارشد، متفاوت و متغسر است.
برای تایپ یک متن باید به سراغ تایپیست های ماهر رفت. این افراد با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز برای تایپ، متن درخواستی را به مشتری تحویل می دهند. این افراد، با توجه به تعداد صفحات و حجم متن، نرخ معینی را تعیین می کنند. نرخ تایپ پروژه ارشد، اغلب توسط همین تایپیست ها تعیین می شود.