نرخ تایپ پایان نامه دکتری زمین شناسی

یکی از موارد تعیین کننده نرخ تایپ چه چیزی می تواند باشد؟ آیا نرخ تایپ پایان نامه دکتری زمین شناسی با دیگر رشته ها فرق می کند یا خیر؟
همانطور که همگان می دانید موارد تعیین کننده در نرخ تایپ مقدار زمانی است که یک تایپیست برای آن می گذارد و بر اساس آن نرخ های متفاوتی وجود دارد. نرخ تایپ پایان نامه دکتری زمین شناسی نسبت به دیگر رشته هایی که دارای ویرایش ها سخت و یا فرمول های ریاضی پیچیده متفاوت و ارزان تر می باشد.