نرخ تایپ متون قرآن

یکی از سفارشات انجام کار تایپ این تایپ متن و متون های قران بوده است که با توجه به تایپ متن های فارسی و یا عربی می توان نرخ قیمت برای انها یکسان نبوده باشد.
نرخ قیمت انجام کار تایپ با وجود اینکه متغیر بوده است و این امر بستگی به نوع متن ارائه داده شده و تعداد صفحات کار دارد باید گفت هستند این مرکزهای انلاین که همراه با هزینه های مناسب به انجام کار انها می پردازند. حال این نرخ انجام تایپ که مربوط به تایپ متون قران بوده است می تواند از نوع تایپ در ورد به دو زبان مختلف صورت گیرد حال عربی و یا فارسی که هر دوی انها با نرخ قیمت های متفاوتی ارائه می گردند.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه