نرخ تایپ متون فارسی

برای تایپ متون فارسی همانند کارهای دیگر و اجناس خریداری شده دارای نرخ های متفاوتی می باشند که بنا به سختی کار متفاوت می باشند.
تایپ یکی از کارهایی است که می توان به صورت مجازی درخواست و کار تحویل گرفت و همچنین دارای نرخ های مختلفی می باشد زیرا بعضی از کارها سخت می باشد و بنا بر تعداد صفحات آن دارای قیمت های مختلفی می باشد تایپ متون فارسی نسبت به تایپ های دیگر دارای پایین ترین نرخ می باشند.