مرکز سفارش کار تایپ فارسی ارزان

مرکز سفارش کار تایپ فارسی ارزان به دلیل حجم زیادی سفارشات و درخواست ها از قیمت انواع تایپ کاسته تا مشتریان بیشتری جذب شوند.
برخی از مراکز تعداد زیادی از سفارشات را در روز ثبت می کنند و با وجود تعداد زیادی از تایپیست های حرفه ای می توانند این حجم از سفارشات را به سرعت تحویل دهند.
بنابراین آنان برای جذب مشتری بیشتر سعی خواهند کرد تا تایپ سریع و ارزان را گسترش دهند و بدین صورت مشتری را به سمت شرکت خود جذب نمایند.
جذب مشتری از طریق تایپ ارزان و فوری کار سفارش را سریعتر و با حجم بیشتری می کند اما همیشه این رویه صادق نیست و ممکن است سبب بی اعتمادی به مرکز شود.

کار تایپ ارزان در چه صورتی ارزش خواهد داشت؟

ارزش کار تایپ وقتی مشخص می شود که مطابق با نیاز مشتری انجام شده باشد. برای مثال زمانی که تعداد غلط املایی در تایپ زیاد است این کار اعتباری نخواهد داشت و مشتری را ناراضی می گرداند.
برخی از تایپیست ها با وجود سرعت زیاد در تایپ برخی از کلمات را جا انداخته و یا اشتباه می نویسند.
این کار باعث خواهد شد تا تمامی کار تایپ ارزشی نداشته باشد و اعتبار مرکز سفارش تایپ نیز کاهش یابد.

مرکز سفارش تایپ

اغلب مراکز سفارش تایپ یک تیم بازبینی را مامور کرده تا روی سفارشات نظارت کنند. این کار اگرچه هزینه خواهد داشتاما سبب اعتماد بیشتر مشتری خواهد شد.
از طرفی انواع تایپ فارسی قیمت کمتری به نسبت دارد و با ارزان شدن کار تایپ فارسی، مشتری ممکن است به مرکز شک کند و با تردید سفارش خود را انجام دهد.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه