قیمت تایپ فرمول انگلیسی در متن پایان نامه

ایا قیمت تایپ متن فارسی با انگلیسی در پایان نامه متفاوت بوده است؟ ان قیمت تایپ فرمول انگلیسی در متن پایان نامه چگونه تعیین نرخ قیمت می کنند؟
همانطور که در بخش های قبل به عرض رساندیم قیمت برای انجام کار تایپ متفاوت بوده است و در درجه ی اول قیمت تایپ را به صورت صفحه ای درنظر می گیرند. اما نوع متن ارائه داده شده برای تایپ که می تواند برگرفته از فرمول، کلمات، نمودار، جداول و … به شمار روند. اما انچه را که امروز برای تعیین قیمت تایپ در نظر گرفته ایم مروبط به قیمت تایپ متن پایان نامه می باشد چون در بین متن پایان نامه ای هستند متن های که در نوع متن های انگلیسی هستند و این متن انگلیسی می توان فرمول های انگلیسی بوده باشند بنابراین قیمت تایپ فرمول انگلیسی در متن پایان نامه متفاوت محاسبه می گردد.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه