قیمت انجام تایپ صفحه ای قران در ورد

ایا انجام هر تایپی را به صورت تایپ صفحه ای محاسبه می کنند؟ قیمت انجام تایپ صفحه ای چگونه است؟ این قیمت برای تایپ متن قران در ورد ایا ممکن می باشد؟
با توجه به سفارش های ارائه داده شده برای انجام کار تایپ می توان همواره با مجموعه تایپ های بی شماری روبه رو بود که هر یک تایپ متن های مختلفی را دارا هستند از بین این متن و متون های گوناگون برای تایپ می تواند به تایپ قران در ورد اشاره کرد که این قمت انجام تایپ قران در ورد را می توان با وجود اینکه در نوع صفحه ای محاسبه می کنند می توان گفت به دلیل وجود تایپ عربی و فارسی می تواند در نرخ قیمت ها تاثیر گذار بوده و متفاوت محاسبه گردد.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه