سایت تایپ متون عربی

مهمترین کاری که در تایپ متون عربی انجام می شود و از اهمیت فوق العاده ای در تایپ این متون برخوردار است چیست؟ آیا همه سایت ها تایپ متون عربی را انجام می دهند؟
تایپ متون عربی باید با دقت بیشتری نسبت به متون فارسی انجام پذیرد. چرا که در متون عربی وجود اعراب گذاری و حرکات نقش مهمی دارند. از این رو سایت هایی که متون عربی را تایپ می کنند، تایپیست های حرفه ای را به استخدام خود در می آورند که با چگونگی اعراب گذاری آشنا هستند.
اکثر سایت هایی که کار تایپ انجام می دهند، این افراد را در حوزه کاری خود برای تایپ متون عربی وارد کرده اند.