بهترین قیمت تایپ اصولی

بهترین و مناسب ترین نرخ قیمت انجام کار تایپ در کدام بخش صورت می گیرد؟ این نرخ قیمت برای انجام کار تایپ های اصولی متفاوت هزینه می شود؟
انجام کار تایپ به مانند انجام ترجمه ی انگلیسی همراه با متن و متون های مختلف از موضوعات گوناگونی بوده اند که البته این انجام کار تایپ نیز برای خود دارای یکسری اصول و قواعد کاری بوده است بنابراین این جزء وظایف تایپ یست بوده است که به هر یک از اصول تایپ متن های مختلف آشنای داشته باشد. حال این قیمت انجام تایپ با وجود اینکه متغیر بوده است برای انجام تایپ اصولی بستگی به نوع متن و تعدد صفحات کاری ارائه داده شده دارد.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه