انجام کار تایپ سریع فارسی

انجام کار تایپ سریع به چه صورتی انجام می گیرد؟ ایا داشتن مهارت تایپ ده انگشتی تاثیرگذار بوده است؟ ایا نوع متن ارائه داده شده برای تایپ سریع باز مآثر می باشد؟
با توجه به این امر که انجام کار تایپ همراه با متن موضوعات مختلف فارسی و غیره از فرمول ها تا نمودار و جداول تشکیل شده است هر یک دارای تعرفه های مختلف برای انجام دادن هستند. اما مهم ترین مسئله که وجود دارد انجام کار تایپ سریع و فوری بوده است که می توان برای حل این مسئله گفت با داشتن مهارت تایپ ده انگشتی سفارش انجام تایپ فارسی را به سرعت انجام داد که این تایپ های فارسی می تواند از نوع پایان نامه تا تایپ نامه های اداری نیز تشکیل شده باشد.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه